Reklamační řád

Tento reklamační řád internetového obchodu www.obuvzirafa.com upravuje v souladu s platnou právní úpravou, rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady zboží zde koupeného.

Odpovědnost prodávajícího

Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli), že zboží (věc) nemá při převzetí vady a že má oprávněně očekávané vlastnosti a hodí se k účelu, pro který se obvykle zboží tohoto druhu používá a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Práva z vady zboží

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne na zboží v době 24 měsíců od převzetí. Kupující je oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny, není-li to povaze vady neúměrné nebo nelze-li vadu odstranit, dodání nové věci bez vad. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu.

Uplatní-li kupující reklamaci, je povinen prodávající tuto vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti dnů ode dne jejího uplatnění.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci ihned po zjištění vady, aby dalším užíváním věci nedocházelo k zvětšování vady a aby reklamaci bylo možno správně posoudit.

Záruční doba není dobou životnosti výrobku.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny.

Uplatnění práv

Právo z vady je třeba uplatnit v provozovně prodávajícího: Dětská zdravotní obuv, T.G.Masaryka 1463, Kladno 27201 a vadné zboží dopravit nebo zaslat na tuto adresu za použití účelně vynaložených prostředků.

Kupujícímu se doporučuje zaslané zboží přiměřeně pojistit proti ztrátě a náležitě zabalit, aby nedošlo k jeho poškození dopravou.

Za případné škody na zboží způsobené dopravou nenese prodávající odpovědnost.

Kupující je povinen věrohodným způsobem prokázat, že jeho nárok na uplatnění práva z vady je oprávněný, nejlépe prodejním dokladem.

Kupující je dále povinen zajistit, aby zboží předané prodávajícímu k posouzení vady v rámci uplatnění práva z vady bylo čisté a ve stavu odpovídajícím obecným zásadám hygieny. Vada zboží dodaného ve stavu, který odporuje hygienickým zásadám, nebude posouzena a zboží vráceno na náklady kupujícího.

 

Odstranitelné vady

Za odstranitelné se považují takové vady, jejichž odstraněním neutrpí funkce, kvalita a vzhled výrobku a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě, která nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.

Prodávající je povinen věc uvést do stavu odpovídajícího kupní smlouvě bezplatně a bez zbytečného odkladu dle požadavku kupujícího buď výměnou věci, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné, nebo její opravou. Není-li tento postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupit od smlouvy.

Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá.

 

Neodstranitelné vady

Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě řádně odstranit a které brání řádnému užívání výrobku. V případě, že se jedná o neodstranitelnou vadu, vzniká kupujícímu právo na:

1) výměnu zboží za bezvadné,

2) zrušení kupní smlouvy.

Tatáž práva jako při výskytu neodstranitelných vad má kupující i tehdy, projeví-li se na zboží stejná odstranitelná vada i po předchozích dvou opravách nebo vyskytují-li se na zboží alespoň tři odstranitelné vady současně.

 

Zboží prodávané za nižší ceny

Za vady výrobku, které nebrání jeho použití, pro něž byla sjednána nižší cena prodávající neodpovídá a nelze je tedy reklamovat.

Za vady jiné, než které jsou důvodem prodeje za nižší cenu prodávající odpovídá v plném rozsahu. 

 

Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád doplňuje Obchodní podmínky.

 

Dětská zdravotní obuv © 2020